ANDRESPORT Race Club

Pravidlá

Vitajte v sekcii Pravidlá, kde nájdete všetky dôležité informácie ohľadom on-line závodov pod záštitou ARC klubu.

Každý jazdec, ktorý sa zaregistruje do šampionátu plne súhlasí s pravidlami a podmienkami.

Svojou registráciou vyjadrí záujem o konkrétny šampionát, overí si dátumy jednotlivých závodov a dodržiava pokyny organizátorov.

Na komunikáciu sa využívajú prevažne sociálne siete ako je Facebook a messenger, ktoré slúžia ako centrum informácií.

 

INTERNET

Spojenie Gran Turismo 7 a PlayStation 4/5 vyžaduje k závodu v lobby kvalitné pripojenie na sieť.

 

Ideálne podmienky:

–  pripojenie konzoly cez kábel (LAN)

–  pripojenie na WIFI sa určite neodporúča

–  verejná, statická IP adresa

–  NAT Type: OPEN

 

Na zistenie NAT Type môže poslúžiť hra Call of Duty – Warzone, kde sa to dá jednoducho zistiť. Je dostupná zadarmo v PS Store.

Prípadné nedostatky treba riešiť priamo s dodávateľom služby.

Bez kvalitného pripojenia vznikajú zbytočné problémy, ktoré môžu znehodnotiť závod, prípadne aj celý šampionát. Berte na to ohľad.

 

SPRÁVANIE

Každý jazdec zodpovedá za svoje správanie či už v závode, lobby alebo pri komunikácii s ostatnými.

Všetko sa musí niesť v duchu FAIR-PLAY. Ide predovšetkým o zábavu, nad ktorou organizátor strávil veľa času, tak to treba rešpektovať.

–  dodržujte pokyny organizátorov (soc. siete) 

–  dodržujte pokyny organizátorov v lobby

–  na závod treba chodiť včas podľa plánu a inštrukcií

–  správam sa slušne a s úctou k súperovi a organizátorom

–  písanie do chatu v lobby počas kvalifikácie a závodu je prísne zakázané

–  je nutné mať v priateľoch admina lobby, najlepšie aj každého zúčastneného

–  prípadnú neúčasť treba oznámiť najneskôr 3 hodiny pred závodom

–  za neohlásenú neúčasť či svojvoľné opustenie lobby počas závodu bude nasledovať prísna penalizácia, prípadne vylúčenie zo šampionátu

–  aktivita na soc. sieťach, hlavne komunikácia v skupine na to určenej.

 

ŠAMPIONÁT 

Každý šampionát bude samozrejme iný, výnimočný a nastavený na mieru. Bude sa k nemu pristupovať individuálne avšak tieto všeobecné pravidlá majú platnosť vždy.

 

Úvodná kvalifikácia – pri väčšom počte registrovaných jazdcov ako je vyhlásená kapacita šampionátu si organizátor vyhradzuje právo na vstupnú kvalifikáciu, ktorá určí kto sa zúčastní. Formát kvalifikácie nastaví organizátor, informácie budú zverejnené vždy v takom časovom predstihu, aby mal každý jazdec dostatok času na  prípravu.

 

Nastavenie závodu – každé nastavenie závodu či lobby bude súčasťou konkrétneho šampionátu a bude známe podľa pravidiel šampionátu

 

Bodovanie – každý závod či šampionát má vlastné bodovanie v závislosti od typu súťaže

 

Bonusové a trestné body – organizácia ANDRESPORT Race Club používa tzv. bonusové body, ktoré sa pripíšu každému účastníkovi po skončení posledného závodu v šampionáte. Všeobecne platí, že za 100% účasť pripisujeme 10 bodov. Bonusové body môžu mať inú hodnotu v závislosti od súťaže, počtu závodov atď. Vždy budú zverejnené pri detailoch každého šampionátu.

 

Trestné body – tie budú udeľované jazdcovi v závislosti od previnenia

Všeobecne platí:

neohlásená neúčasť -10 bodov

svojvoľné opustenie lobby počas závodu -10 bodov

písanie do chatu počas kvalifikácie alebo závodu -5 bodov

nedodržanie pravidiel vlajok -3 body

kolízia alebo incident začína na -1 bod (v závislosti na závažnosti)

Vypaľovanie paliva v kvalifikácii -3 body

Použitie trakcie (TCS) -5 bodov

Na dodržiavanie pravidiel, vyhodnocovanie prípadných incidentov, výšku trestu dohliada komisia v zložení:

Lukáš Uhlík a Ladislav Baborák

 

ZÁVOD

Každý závod v rámci súťaže alebo šampionátu má svoje presné parametre

Závod začína kvalifikáciou, v ktorej je takisto nutné dodržiavať pravidlá FAIR-PLAY. Obzvlášť, ak je v meranom kole obdržaná časová penalizácia čo znamená, že čas kola nebude vylepšený. V tom prípade nemá cenu ísť tzv. hranu, prípadne ísť do súbojov čo by len zdržiavalo ostatných jazdcov. Odporúča sa uhnúť z ideálnej stopy, mať zapnuté výstražné svetlá a nechať pokračovať rýchlejších. Počas kvalifikácie je dovolené navštíviť boxy za účelom prezutia zmesi pneumatík ak to nezakazujú dohodnuté pravidlá konkrétneho šampionátu.

Všeobecne platí, že prvá zákruta závod nevyhráva, pneumatiky sú ešte studené a jazdci sú veľmi blízko seba

Odporúčame mať zapnutý RADAR

Trakcia (TCS) jej použitie v závode je zakázané (pokiaľ nie je rozhodnuté inak pre aktuálny šampionát), ale v nastaveniach lobby je povolená, pretože sa jazdcom samovoľne zapína a inak by nešla vypnúť.

Jazdec na rovine môže zmeniť jazdnú stopu maximálne 2x, to znamená, že kľučkovanie pred súperom za účelom jeho spomalenia je prísne zakázané.

Do zákruty má prednosť jazdec, ktorého auto je pred súperovým o celú dĺžku a teda má právo voľby stopy. Ak sú vozidlá vedľa seba, treba dbať na zvýšenú opatrnosť a prejazd zákruty bez kolízie.

Jazdec, ktorý zaviní výjazd súpera mimo trať je povinný ho počkať a vrátiť mu jeho pozíciu späť. Musí tak učiniť ešte v aktuálnom, prípadne nasledujúcom kole v bezpečnej zóne.

Pri návrate na trať treba dbať na zvýšenú opatrnosť, pretože v opačnom prípade hrozí kolízia s ostatnými jazdcami, ktorí sú v tom čase v blízkosti. Takisto hrozí za takúto zbytočnú kolíziu trest.

Obdržaná časová penalizácia udelená samotnou hrou je odmazávaná v úseku na to určenom, kde príde k odmazaniu automaticky. Jazdec, ktorý odmazáva penalizáciu je povinný tak robiť mimo ideálnu stopu pokiaľ sa za ním nachádza jazdec alebo skupina jazdcov. V opačnom prípade hrozí kolízia a následne za to penalizácia v podobe udelenia trestných bodov. Strana odmazávania penalizácie (mimo ideálnu stopu ak je to potrebné) je závislá na konkrétnej trati.

 

Zmes pneumatík – zmesou pneumatík sa rozumie rovnaká zmes pneumatík na oboch nápravách súčasne, je zakázané použiť na štarte závodu 2 rozdielne zmesi naraz.

 

Povinná zmes –  je určená podľa  organizátora na konkrétny závod prípadne na celý šampionát.

Pravidlo povinnej zmesi sa automaticky ruší v prípade, že v závode začne pršať pri nastavení počasia ,,vlastné,,

 

 

VLAJKY

 

Žltá vlajka – Ak počas závodu jazdec zaregistruje túto vlajku znamená to, že v úseku pred ním hrozí nebezpečenstvo alebo kolízia. v tomto úseku je treba zvýšiť opatrnosť a je zákaz predbiehania, inak jazdec dostáva časovú penalizáciu.

 

Zelená vlajka – Ruší pravidlo žltej vlajky a závod pokračuje v plnom tempe.

 

Modrá vlajka – Signalizuje, že sa približuje rýchlejší jazdec minimálne o 1 kolo a je potrebné uvoľniť mu bezpečne trať v čo najkratšom čase mimo ideálnu stopu.

 

Šachovnica – Signalizuje koniec závodu

 

 

RIEŠENIE KOLÍZIE

Každý jazdec má právo na vyjadrenie svojho nesúhlasu s pravidlami FAIR-PLAY, pokiaľ má na to dôvod.

Kolíziu resp. podozrenie na nešportové správanie odporúčame pred podaním protestu si vyjasniť najskôr medzi sebou.  V opačnom prípade je  treba nahlásiť najneskôr do 24 hodín od ukončenia závodu a to formou správy v nasledovnom tvare napr.:

Jazdec XY vs. vinník XY – 6.kolo

Každá takáto správa obdržaná po limite 24 hodín nebude akceptovaná a ani riešená komisiou.

 

NÁHRADNÍCI

V organizácii ANDRESPORT Race Club vo všeobecnosti platí, že náhradníci nie sú povolení a ako motivácia práve slúžia bonusové body.

 

 

ORGANIZÁTOR MÁ PLNÉ PRÁVO UPRAVIŤ, POZMENIŤ PRAVIDLÁ A PODMIENKY POČAS CELÉHO TRVANIA SÚŤAŽE.